بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

 

 بیانیه مشترک چهار حزب و سازمان چهار سازمان و حزب دموکرات، جمهوریخواه و ملی

بازداشت شدگان اعتراضات اخیر باید فورا آزاد شوند!

 

در جریان يورش شديد نيروهای سرکوب جمهوری اسلامی به معترضين تعداد زیادی از هموطنان ما جان باخته، هزاران تن زخمی، چندين هزار نفر بازداشت و روانهی زندان شده اند. همهی شواهد حاکی از آن است که بازداشت شدگان زیر شکنجه و فشار شدید قرار دارند تا بر اتهاماتی صحه بگذارند که می تواند موجبی برای توجیه سرکوب خونین معترضان و محکومیت سنگین آنها شود. دادگاههای جمهوری اسلامی در صدور احکام سنگین جهت ایجاد جو ارعاب و تخريب سيمای معترضين بر مبنای این نوع اعترافات دروغ و ساختگی سابقهای طولانی دارند. علی خامنهای با "توطئه عمیقِ" خواندن و " بسیار خطرناک" قلمداد کردن اعتراضات مردم، به نهادهای سرکوب مجوز داد تا در ادامهی سیاست مشت آهنین آزار و شکنجه بازداشت شدگان را تشدید کرده، آنها را به زندانهای سنگين محکوم کنند.

 

شکنجهگران جمهوری اسلامی ماموریت دارند که با شکنجههای روحی وروانی بازداشت شدگان را به اعتراف هایی در تایید سناریوی از پیش اعلام شده توسط خامنهای مبنی بر سازماندهی اعتراضات از ‌"خارج" مجبور سازند و به این ترتیب هجوم بیشرمانه و ددمنشانهی

 خود علیه خیزش اعتراضی مردم را موجه جلوه دهند.

 

سران جمهوری اسلامی بارها نشان داده اند که برای حفظ حاکمیت خود از تقابل لشگرکشی علیه مردم و پر کردن زندانها و حتی کشتار آنان ابائی ندارند. آنها همواره اعتراضات را به تحریک و توطئهی بیگانگان تنزل دادهاند. اعتراضات صنفی کارگران و معلمان نیز با این قبیل برچسبها از سرکوب حکومت مصون نبوده اند. در جمهوری اسلامی مفسدان و غارتگران اموال عمومی، از آزادی کامل برخوردارند، ولی مردمی که معترض به دزدی و بهره برداری از دارایی های همگانی و حل مشکل کسری بوجه از جیب های خالی آنان هستند، عامل دشمن محسوب شده و با سرکوب و زندان مواجه می شوند.

 

ما ۴ حزب و سازمان جمهوریخواه همصدا با مردم کشورمان، سرکوب خیزش اعتراضی مردم توسط سران جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم می کنیم و با اعلام همدردی عمیق خود با خانوادههای جانباختگان اعتراضات اخیر، نسبت به آن چه که در زندانهای جمهوری اسلامی علیه بازداشت شدگان می گذرد، هشدار میدهیم.

 

ما از سازمان ملل و مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر می خواهیم برای جلوگیری از کشتار معترضان و شکنجه و آزار بازداشت شدگان در ایران اقدام فوری به عمل آورند.

 

ما تاکید داریم که باید فورا:

 

    بازداشت شدگان اعتراضات اخیر، زندانیان سیاسی، مطبوعاتی و مدنی آزادشوند؛

    افزایش بهای بنرین که خود نیز به بالارفتن بهای سایر کالاهای پرمصرف انجامیده ملغی گردد؛

    به حکومت نظامی اعلام نشده ولی حاکم بر کشور پایان داده شود؛

    آزادی تظاهرات، اجتماعات، آزادی بیان و حق اعتراض مردم به رسمیت شناخته شود؛

    سانسور مطبوعات و تهدید روزنامهنگاران توسط نهادهای امنیتی خاتمه یابد؛

    حق دسترسی همگانی به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات تامین شود.

    کمسیون حقیقت یاب زیر نظر سازمان ملل تشکیل شده و به بررسی اتفاقات و انتشار علنی نتیجه تحقیقات بپردازد.

    حق دادخواهی خانواده های جانباختگان و مجروحان تامين شود.

 

ما ۴ حزب و سازمان دموکرات و جمهوریخواه، مردم کشورمان را به همگامی در دفاع از حقوق اساسی مردم ایران در برابر تعرضات حکومت فرامی خوانیم؛ از همهی هموطنان، سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشری می خواهیم علیه سرکوب و کشتار، بازداشت و شکنجه در زندانها اعتراض نمایند و با انعکاس گستردهی اخبار مبارزات مردم کشورمان، صدای آنان علیه حکومت زور و سرکوب جمهوری اسلامی را بازتاب داده و با ایجاد شبکه های همبستگی با خیزش اعتراضی مردم ایران، از مبارزه همگانی علیه دیکتاتوری و برای دستیابی به آزادی، استقرار دمکراسی و عدالت در ایران پشتیبانی کنند.

 

هیئتهای سیاسی ـ اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
همبستگی جمهوری
خواهان ایران

۶ آذر ۱۳۹۸ (۲۷ نوامبر ۲۰۱۹)

 

 

 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران