بازگشت به صفحه اول  
 
 

یادمان پنجاهمین سال پایه گزاری کنفدرسیون جهانی (اتحادیه ملی) گرامی باد!

دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور پس از آنکه کودتاچیان با پشتیبانی سیا و ام آی 6، استبداد شاهی را بر مردم چیره ساخته بودند، برای دفاع از حقوق انسانی و شهروندی مردم ایران و علیه سیطره دیکتاتوری نظامی به میدان آمدند.

فعالین جبهه ملی ایران از اولین پایه گزاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور بودند. کنفدراسیون اگر چه هیچ گاه رنگ خاص سیاسی بخود نگرفت و نماینده هیچ یک از سازمانهائی که فعالینش آنرا بوجود آوردند نگردید و نبود، ولی در عمل نماینده ائتلاف سازمانهای سیاسی علیه دیکتاتوری شاه در ایران بشمار میآمد.

هدف مبارزات دانشجویان در سازمان کنفدراسیون که در کشورهای اروپائی و امریکا شکل گرفت، پشتیبانی از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران برای کسب آزادی و استقرار دمکراسی و اعتراض علیه زندان، شکنجه و اعدام آزادیخواهان بود. این سازمان با دفاع از مبانی حقوق بشر و با برکشیدن نقاب از چهره منحوس دیکتاتوری شاه و دستگاه جهنمی ساواک، پایه های پشتیبانی مردم ناآگاه جهان را از استبداد بیرحم ایران که کوشش داشت خود را "مترقی" و در آستانه "دروازه های تمدن" معرفی نماید، فرو میریخت. دفاع و پشتیبانی کنفدراسیون از مبارزات رهائی بخش سایر ملتهای در بند، مانند ویتنام و فلسطین، احترام و مقام والائی در میان سایر مردم جهان برای این سازمان کسب نمود.

مبارزات پیگیر و باشکوه کنفدراسیون در اغلب شهرهای بزرگ اروپا و امریکا، و بیان صمیمانه خواسته های حقوق بشری و آزادیخواهانه این سازمان، شرایط خفقان آور زندگی مردم ایران و فضای تسلط استبداد حاکم برایشانرا بسرعت در جلوی چشم مردم آزادیخواه جهان قرار داد. این حضور برجسته و با اعتماد بنفس که مورد حمایت اکثریت بزرگی از دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود، مورد پشتیبانی بسیاری از سازمانهای سیاسی بزرگ کشورهای در حال مبارزه با ابرقدرتهای آن زمان، قرار گرفت. سازمانهای آزادیبخش ویتنام، فلسطین و الجزایر از آن جمله بودند و نمایندگان ایشان در کنگره ها و گردهمائی های کنفدراسیون شرکت مینمودند و پیام میفرستادند و بالعکس نمایندگان کنفدراسیون در کنگره های ایشان حضور مییافتند و پیام پشتیبانی خویش را از مبارزات ایشان ابراز میداشتند.

کنفدراسیون نموداری از یک حرکت آزادیخواهانه و دمکراتیک دانشجویان و محصلین ایرانی بود که با حضور مؤثر خود در خارج کشور مبارزات مردم ایران را بطرز شایسته ای به مردم جهان معرفی نمود و ایشانرا به پشتیبانی از آن کشاند. این سازمان توانست با افشاء بسیاری از جنایات دیکتاتوری شاه با کمک افکار عمومی مردم جهان از برخی اعدامها و ادامه زندان مبارزین درون کشور جلوگیری نماید.

کنفدراسیون نه تنها چهره دیکتاتوری در ایران را بمردم جهان شناساند، بلکه ایشانرا همچنین با چهره مترقی و صلح دوست جوانان ایرانی آشنا نمود. قدرت عمل کنفدراسیون پیآمد دمکراتیک بودن این سازمان ایرانی است. این حرکت را باید نمونه ی موفقی از ائتلاف دموکراتیک آزادیخواهان ایران برای مبارزه علیه دیکتاتوری برشمرد و از آن آموخت.

پیروز باد مبارزات مردم ایران برای برچیدن بساط دیکتاتوری و استقرار آزادی و دمکراسی در ایران

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

14 دیماه 1391 برابر 3 ژانویه 2013

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

 
 
بازگشت به صفحه اول  
 

ارسال به: Balatarin بالاترین :: Donbaleh دنباله :: Twitthis تویتر :: Facebook فیس بوک :: Addthis to other دیگران