بازگشت به صفحه اول  
 
 

تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری

 

درگذشت آیت الله منتظری روحانی بلندپایه شیعه را که صداقت، درستکاری و شجاعت وی در ابراز حقایق نمونه بوده است را به بازماندگان ایشان و مبارزین علیه استبداد صمیمانه تسلیت میگوئیم. آیت الله منتظری یکی از پایه گذاران حکومت جمهوری اسلامی بود ولی خودکامگی حاصله از آن را بر نتافت. ما اطمینان داریم که همه مبارزین راه آزادی به ضرورت جدائی دین از ساختار حکومتی پی خواهند برد. مردم ایران مقاومت و مبارزات این مرجع عالیقدر دینی در برابر استبداد را قدر میگذارند.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

دوم دیماه 1388 برابر بیست و سوم دسامبر 2009

sjmkhk@googlemail.com

http://www.iranazad.info/

 
 
بازگشت به صفحه اول