بازگشت به صفحه اول  
 
 

روز شنبه  25 ژوئیه در راهپیمائی همبستگی بین المللی با مردم ایران شرکت کنیم!
 

فعالان و سازمانهای حقوق بشر روز 25 ژوئیه را برای روز پشتیبانی بین المللی از مردم ایران قرار داده اند. در این روز در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا بمنظور پشتیبانی و همبستگی مردم صلحدوست ایران  راهپیمائی خواهد.
بکوشیم تا با شرکت هرچه بیشتر خود در این تظاهرات پشتیبانی خود را از مردم ایران در پیشبرد  مبارزات آزادیخواهانه و کوشش برای استقرار دمکراسی در ایران ابراز نمائیم!

 
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

-----------------

آدرس انترنتی اتحاد برای ایران

www.united4iran.org

نام شهرهای شرکت کننده و محل برگزاری برنامه
روز 25 ژوئیه روز همبستگی بین المللی با مردم ایران

Altamonte Springs

Amsterdam

Atlanta

Austin

Bagnacavallo

Barcelona

Beirut

Belfast

Berlin

Bishkek

Bogota

Boston

Boulder

Brighton

Brisbane

Bristol

Brussels

Budapest

Cairo

Calgary

Canberra

Caracas

Castelldefels

Charlotte

Chicago

Cincinnati

Cologne

Columbus

Copenhagen

Dallas

Detroit

Dortmund

Dublin

Dusseldorf

Edinburgh

Frankfurt

Fresno

Geneva

Glasgow

Gothenburg

Halifax

Hamburg

Helena

Houston

Innsbruck

Irvine

Istanbul

Kabul

Kansas City

Krakow

Lahore

Las Vegas

Lausanne

Lincoln

Lisbon

London

Los Angeles

Luxembourg

Madison

Madrid

Malmo

Manchester

Manila

Melbourne

Miami

Milan

Minneapolis

Montreal

Munich

New Delhi

New York

Orlando

Oslo

Ouagadougou

Palencia

Palma de Mallorca

Paris

Philadelphia

Phoenix

Portland

Prague

Raleigh

Revine Lago

Rome

Salt Lake City

San Diego

San Francisco

Sao Paulo

Seattle

Seoul

St. Kitts

St. Louis

Stockholm

Sydney

Syracuse

Tempe

Tokyo

Toronto

Tucson

Valencia

Vancouver

Victoria

Vienna

Villeneuve-les-Avignon

Washington DC

 

 
 
بازگشت به صفحه اول