بازگشت به صفحه اول  
 
 

 

بیانیه هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بیش از یکسال از پایان کنگره سازمانهای جبهه ملّی در خارج از کشور میگذرد و فعالیتهای ما در راستای پیشبرد مبارزه برای دمکراسی و آزادیخواهی در ایران همچنان ادامه یافته است. مبارزات سیاسی در خارج از کشور در پشتیبانی از مبارزات درون کشور همواره با ارزش بوده است و در دهه هائی که ما در این راه فعال بوده ایم، بسیار آموخته ایم.

مشکلات ما در راه پیشبرد فعالیت های مبارزاتی خارج از کشور اغلب آسان نبوده است. ولی ما همواره کوشش نموده ایم که از هیچ مشکلی نهراسیم و میدان مبارزه را خالی نگذاریم. فعالیت های ما در هیأت اجرائی بسیار صمیمانه و در کنار هم انجام گرفته است که خود پایه موفقیت های جمعی ما بوده است. همکاری صمیمانه و با پشتکار تنی چند از دوستان سازمانی دلیل عمده ای برای رونق فعالیتهای ما بوده و شرکت گروهی از همراهان سازمانی در گردهمائی های منظم، از جمله توسط انترنت، همواره راهنمائی های گرانبهائی را برای ما فراهم آورده است.

ما با کمک شورای عالی سازمان و با رهنمودهای شورا در پی فراهم نمودن مقدمات کنگره سازمان هستیم تا در ماه اکتبر 2009 برگزار گردد.

سازمان ما گاه گاه با کارشکنی های فردی مواجه بوده که عاملین آن قصد تفرقه افکنی و احیانآ بهم پاشی سازمان را در سر داشته اند و از آنجهت که بتنهائی و بدون حمایت سایر افراد سازمان انجام گرفته بی اثر و معلق باقی مانده اند. اینگونه کارشکنی ها ازسوی فرد یا افرادی که در هیچ فعالیت سازمانی در سال گذشته شرکت نداشته اند صورت پذیرفته است. ایشان کار را حتی تا حد بیرون بردن مسائل سازمانی و آنرا به بحث عمومی کشاندن، جلو برده اند ولی در عمل این اقدامات بیشتر ایشانرا به تنهائی کشانده و در نهایت کاری بزیان خودشان بوده است. ما قصد بحث و گفتگوی مسائل درون سازمانی مان را در بیرون از سازمان نداریم و اینکار را از هیچ نظر درست و مفید بحال سازمان مان نمیدانیم. شورایعالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور نیز اینگونه کارشکنی ها و بزعم خود بی اعتبار کردن سازمان در خارج از سازمان را "خلاف منافع و مقررات سازمان" اعلام نمود و افراد را از این شیوه نادرست "برحذر" داشت (توجه شما را به پیوست جلب میکنیم).

ما مانند گذشته در کنار همراهان سازمانی خود با نهایت جدیت و با همکاری همه مبارزین راه دمکراسی و آزادی بمبارزه در پشتیبانی از آزادیخواهان ایران ادامه میدهیم.

پیروز باد مبارزات مردم ایران برای استقرار دمکراسی در ایران!

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بیست و پنجم فروردین 1388 برابر چهاردهم آوریل 2009

 

 

شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایرا ن در خارج از کشور

در رابطه با در خواست اعضای سازمان برای تشکیل کنگره، و اعمال غیر تشکیلاتی انجام گرفته  از طرف بعضی از اعضا،  نکات زیر را با  راُی اکثریت اعضای خود (6 رآی موافق و یک رآی مخالف) تصویب و باطلاع هیآت اجرایی میرساند.

1-    شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور با اعتقاد کامل به دموکراسی درون سازمانی، به اعضای سازمان تذکر میدهد که هر گونه موضع گیری خارج از سازمان در باره عملکرد هیآت اجرائی را خلاف منافع و مقررات درون سازمان  دانسته  و آنان را از دست زدن به چنین اعمالی بر حذر میدارد.

2-    شورای عالی ضمن پشتیبانی از هیآت اجرائی در انجام وظایف محوله از طرف کنگره بدانان، از هیآت اجرائی میخواهد که حداکثر کنگره را تا اکتبر 2009  برگذار نماید. شورای عالی اعلام آمادگی می نماید که هیآت اجرائی را در تدارک بر گذاری کنگره  یاری نموده و تمام کوشش خود را در جهت موفقیت آن بکار برد.

رابط شورای سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

حسین اسدی

مونیخ 14 آوریل 2009

 

 

 
 
بازگشت به صفحه اول