بازگشت به صفحه اول  
 
 

پیام  کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

به زندانیان سیاسی ایران

شما فرزندان ایران زمین که به دلیل مبارزه سیاسی یا صنفی در زندانید، نماد مقاومت مردم ایران در مقابل دیکتاتوری هستید. رفتار رژیم جمهوری اسلامی با شما بخشی از رفتار آن با مردم ایران است.

سران جمهوری اسلامی دست افراد بی صفت و جنایتکار را برای آزار و تعدی به روح و جان شما باز گذاشته اند. هرچه جنایت آنان علیه معترضین و مخالفین بزرگ تر باشد، پاداششان نیز بزرگتر است و دیدیم که پس از قتل زهرا کاظمی، قاضی متهم به قتل وی به دادستان عمومی انقلاب تهران ارتقا یاقت. این جنایتکاران تحت عناوین مختلف مانند قاضی، دادستان، رئیس یا معاونت قضائی حاکم بر سرنوشت و جان شما هستند و شما دائما در معرض تحقیر، اهانت، و سایر شکنجه های جسمی و روانی مانند زندان انفرادی و یا تبعید به زندانهای مشترک با قاتلان، سارقین،  آدم ربایان و تجاوز کاران و خطر مرگ روبرو هستید. هدف از همه این تشبثات خرد کردن شخصیت، انسانیت، اخلاق و مقاومت در شما است.

اخیرا تعداد به اصطلاح خودکشی ها در زندانها رو به افزایش گذاشته است. فاصله زمانی مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب و دانشجو ابراهیم لطف اللهی زیاد نیست. در هر دو مورد رژیم کوچکترین امکان برای تعقیب علل مرگ را نداده است.

هموطنان شما درخارج کشور روزانه از وضع ناهنجار شما با اطلاعند و آنها نیز هر روز از درد و رنجی که بر شما میگذرد، احساس دردی عمیق در سینه می کنند. کوشندگان سیاسی خارج کشور دائما وضعیت شما را به اطلاع جهانیان و سازمان های حقوق بشری میرسانند. هموطنان متشکل در سازمان های طرفدار حقوق بشر و فعالین سیاسی از هر گروه و دسته ای هستند دست از پشتیبانی شما فرو نمی گذارند و علی رغم پراکندگی ها و کمبودها در هماهنگی این کوشش ها، جنایات جمهوری اسلامی و وضعیت زندانیان سیاسی ایران دائما به گوش جهانیان میرسد.   

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور بار دیگر بر لزوم مبارزه مشترک برای آزادی کلیه زندانیان سیاسی تاکید کرده و از کلیه هموطنان خارج از کشور میخواهد که کوشش های خود برای رساندن فریادهای حق خواهی زندانیان سیاسی ایران به گوش جهانیان را تشدید کنند.

سران رژیم تصور می کنندکه میتوانند صدای مردم را با سرکوب، زندان، اعدام، بریدن دست و پا، سنگسار و سایر مجازات های غیر انسانی، برای همیشه خفه کنند. سرنوشت دیکتاتوری ها، از جمله در خود ایران، نشان میدهد که ارعاب، شکنجه، اعدام و جنایت علیه مخالفین هم پس از مدتی دیگر کار ساز نیست و چه بسا نتیجه عکس میدهد. از آن زمان به بعد سقوط دیکتاتوری به سقوطی آزاد تبدیل میشود.

انتشار از:

هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

مهندس کامبیز قائم مقام ـ مهندس بهمن مبشری - دکتر همایون مهمنش

بيست و چهارم بهمن 1386 برابر سیزدهم فوريه  2008

 
 
 
بازگشت به صفحه اول