بازگشت به صفحه اول  
 
 

پيام هيات سياسی - اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

به کنگره سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور

دوستان گرامی!

برگزاری کنگره سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور را به شما و دوستداران جبهه ملی ايران شادباش می گوييم. ما، صميمانه برای شما در انجام وظايفی که برعهده داريد آرزوی موفقيت داريم و اميدواريم کنگره شما با اتخاذ تصميمات ضرور، گامی جديد در راستای تقويت انسجام و يکپارچگی صفوف سازمان های جبهه ملی ايران در خارج از کشور بردارد و نقش راهگشايی در جهت تامين شرايط همکاری و اتحاد با نيروهای جمهوريخواه دمکرات و سکولار ايفا کند.

دوستان گرامی

نيروهای جبهه ملی ايران به دليل نقشی که اين جريان به رهبری دکتر محمد مصدق در مبارزه آزاديخواهانه ودفاع از منافع ملی ما داشته ، در جامعه از احترام و اعتبار تاريخی برخوردارند. اين نيروها امروز در هر تشکل و کانونی که گردهم آيند به اعتبار پايبندی به آرمان های آزاديخواهانه و ميهندوستانه مصدق و پيروی از روش و منش مردم سالارانه آن زنده ياد سرمايه های جنبش دمکراتيک ما هستند.

همرزمان گرامی

کنگره شما در شرايطی برگزار می شود که مستبدين حاکم در سطح ملی سرکوب مخالفان را به اوج رسانده اند و در عرصه بين المللی با پافشاری بر ماجراجويی هسته ای و تنش آفرينی منطقه ای کشور ما را منزوی و به تقابل با جامعه جهانی کشانده اند. شورای امنيت سازمان ملل در تدارک صدور سومين قطعنامه برای تشديد تحريم عليه ايران است و جريان حاکم به جای چاره انديشی برای تخفيف بحران، به زور سرکوب و با شتاب در جهت تسلط برجامعه و تحت کنترل در آوردن حوزه های مختلف اجتماعی و حذف مخالفين از صحنه سياسی حرکت می کند. جريان توتاليتر از اين که بعد از سه دهه حکومت جمهوری اسلامی، جنبش های اجتماعی برای دفاع از حقوق اساسی، آزاديهای دمکراتيک و استقرار دمکراسی به در صحنه هستند می آيند بيمناک است. هراس حکومت از بالندگی اين جنبش ها است و می خواهد با پادگانی کردن فضای سياسی کشورصدای آزاديخواهان را خاموش کند.

در چنين شرايطی ضرورت دارد که آزاديخواهان ونيروهای جمهوريخواه و دمکرات کشور به جای واکنش پراکنده وکم دامنه با هم همکاری کنند و در صفوف به هم پيوسته به مقابله با سرکوب بپردازند و متحدا از آزادی، حقوق بشر و دمکراسی دفاع کنند.

با آرزوی موفقيت برای کنگره شما ، ما از هرگونه ابتکار و پيشنهادی برای همکاری در جهت تحقق اهداف جنبش دمکراسی در ايران استقبال می کنيم.

هيات سياسی-اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران-اکثريت

چهارشنبه 10 بهمن  
 
 
بازگشت به صفحه اول